Her finder du lokalrådets vedtægter

§ 1 Lokalrådes navn er: Kastrup/Neder Vindinge Lokalråd.

§ 2 Lokalrådet består af det tidligere geografiske område. Kastrup Sogn, der med den geografiske beliggenhed, tager del og repræsentation i området.

§ 3 Vi præsenterer os og taler som ét lokalråd.

§ 4 Lokalrådets formål er at sikre repræsentation og dialog for området, i forbindelse med kommunalbestyrelsen, under “principper for organisering og åbenhed”

§ 5 Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned. Eventuelle sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen afholdes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 2/3 af bestyrelsen bestemmer det, eller hvis mindst 25 borgere fremsætter motiveret ønske derom, overfor formanden.

§ 6 Indkaldelse til generalforsamling, lokalrådsmøder eller møder i øvrigt, sker ved anvendelse af følgende kilder: Via hjemmeside og Sydsjællands tidende.

§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse
  4. Valg af formand
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 pr (min 3 og maks 9 personer) for borgere i området, hvor halvdelen +/- er på valg.
  6. Valg af tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

§ 8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning, men dirigent, bestyrelsen eller en af de tilstedeværende kan begære skriftlig afstemning.

§ 9 Der føres protokol over generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigent og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Generalforsamlingen vælger formand for 2 år.

§ 11 Bestyrelsen består af 3 til 9 medlemmer, der tilstræbes repræsentation fra hele lokalområdet, jf. § 2. Fordelingen bør tilstræbes, at være en ligelig fordeling af lokalrådets borgere. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder en suppleant indtil førstkommende generalforsamling.
Ved afstemning er formandens stemme udslagsgivende.

§ 12 Lokalrådets borgere der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

§ 13 Bestyrelsen tegnes af formanden eller kasseren i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 14 Lokalrådet kan nedsætte arbejdsgrupper/foreninger indenfor områder til løsning af specifikke opgaver, disse har ingen beslutningskompetence.

§ 15 Nærværende vedtægter kan tages op til revision ved enhver generalforsamling, og skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling d.22. November 2007